Umowa sprzedaży – Gdańsk

Nasza Kancelaria Notarialna w Gdańsku sporządza umowy sprzedaży i umowy przedwstępne. Warto wiedzieć, że umowa sprzedaży należy do najczęściej zawieranych umów w obrocie prawnym. W jej wyniku sprzedający przenosi własność nieruchomości na kupującego w zmian za zapłatę ustalonej ceny. W prawie polskim sprzedaż każdej nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Jego sporządzenie może poprzedzać umowa przedwstępna. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Umowa sprzedaży – co warto wiedzieć?

Notarialna umowa sprzedaży musi być zawierana świadomie oraz dobrowolnie przez obie zainteresowane strony. Co więcej, sprzedający i kupujący muszą być w pełni władz umysłowych i intelektualnych. Jeśli, któraś ze stron ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub pozbawionych całkowicie zdolności prawnej, wtedy stronami umowy sprzedaży zostają ich opiekunowie prawni.

Podpisy na wszystkich egzemplarzach notarialnej umowy sprzedaży składane są osobiście w obecności notariusza. Umowy są podpisywane odręcznym podpisem. W sytuacji, gdy jedna z osób nie może złożyć takiego podpisu, składany jest tuszowy odcisk palca. Każda notarialna umowa sprzedaży nakłada na strony określone zobowiązania. Kupujący musi uregulować należności ze sprzedającym we wcześniej ustalonym terminie, a także zgodnie z określoną wysokością kwoty. Ponadto nabywca ma obowiązek powiadomić właściwy urząd danej gminy, w której znajduje się nieruchomość. Termin wynosi do 14 dni od podpisania notarialnej umowy sprzedaży. Sprzedający musi zgłosić zbycie nieruchomości we właściwym dla zamieszkania urzędzie skarbowym celem uiszczenia podatku od sprzedaży nieruchomości.

Dokumenty wymagane do sporządzenia umowy sprzedaży

Sprzedaż domu lub działki niezabudowanej

Dokumenty dostarczane przez stronę sprzedającą:

 • dane z dowodów osobistych,
 • umowa lub postanowienie sądu nabycia własności,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu  działki  w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli została wydana),
 • zaświadczenie, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu,
 • zaświadczenie, czy gmina podjęła uchwałę w sprawie rewitalizacji obejmującą pierwokupu,
 • jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie  darowizny  dokonanej po 01.01.2007 roku lub nabycia ze spadku –  dodatkowo zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jeśli przedmiotem umowy jest działka powstała w wyniku podziału, który nie jest ujawniony w księdze wieczystej, wtedy trzeba dodatkowo dostarczyć:

 • ostateczną decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
 • wykaz  zmian  gruntowych  dotyczący  podziału  działki  z adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”,
 • wypis z rejestru  gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją „dokument niniejszy przeznaczony  jest do dokonywania  wpisu w księdze wieczystej”.

Dokumenty dostarczane przez stronę kupującą:

 • dane z dowodów osobistych,
 • umowa o rozdzielności majątkowej (jeśli jest zawarta),
 • w przypadku wzięcia kredytu na zakup działki – zaświadczenie, z którego wynika, że bank udzielił kupującym kredyt, który ma zostać zabezpieczony hipoteką oraz opis i wysokość przyszłej hipoteki.

Umowa przedwstępna – Gdańsk

Umowa przedwstępna to rodzaj umowy, w której jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości z góry oznaczonej umowy tzw. umowy przyrzeczonej. Najczęściej umowa przedwstępna sporządzana jest w momencie, gdy strony nie mogą zawrzeć umowy sprzedaży nieruchomości. Nie wyklucza to jednak zawarcia jej w innych obszarach prawa prywatnego np. umowy licencyjnej, umowy o zarząd nieruchomości wspólnej itd.