Akty notarialne – Gdańsk

Nasza Kancelaria Notarialna w Gdańsku sporządza akty notarialne. Są to dokumenty urzędowe sporządzone przez notariusza, które potwierdzają dokonanie określonej czynności prawnej. Dokumenty te stanowią zabezpieczenie interesów uczestników obrotu prawnego. Notariusz redaguje dokument zgodnie z koncepcją prawną oraz wolą wyrażoną przez strony. Akt notarialny musi być sporządzony w sposób zrozumiały i przejrzysty. Notariusz jest zobowiązany wyjaśnić ewentualne wątpliwości stronom biorącym udział w czynności prawnej. Oryginał aktu notarialnego znajduje się w kancelarii, natomiast strony otrzymują odpisy, które mają wartość dokumentów oryginalnych. Akt notarialny zostaje sporządzony wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy wynika to z woli stron.

Kiedy wykorzystuje się akt notarialny?

Forma aktu notarialnego jest konieczna w przypadku:

  • oświadczenia woli,
  • sprzedaży i przeniesienia własności nieruchomości,
  • oświadczenia darczyńcy o chęci przekazania darowizny,
  • przedłużenia użytkowania wieczystego
  • umowy rozdzielczości majątkowej
  • podziału lub zbycia spadku

sporządzania umowy spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie są opłaty za akt notarialny w Gdańsku?

Istnieje wiele czynników, które wpływają na wysokość opłaty za akt notarialny w Gdańsku. Wysokość maksymalnej stawki opłaty za akt notarialny określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Stawka zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wynagrodzenie powiększane jest o podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe oraz podatek VAT.