Pełnomocnictwo notarialne – Gdańsk

W naszej Kancelarii Notarialnej w Gdańsku sporządzamy pełnomocnictwo notarialne. Warto wiedzieć, że w Polsce istnieją trzy formy pełnomocnictwa: w formie pisemnej, w formie z podpisem notarialnie poświadczonym oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo.

Pełnomocnictwa można udzielić do m.in.:

  • reprezentowania mocodawcy w bardzo wielu sprawach przed różnymi urzędami,
  • zbycia lub nabycia nieruchomości,
  • uzyskiwania informacji o stanie zdrowia mocodawcy,
  • a także wielu innych czynności.

Przykładem wykorzystania pełnomocnictwa notarialnego może być tu zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości, które wymaga zachowania formy notarialnej. W tym przypadku pełnomocnictwo również wymaga zachowania tej formy. Najczęściej osoby udzielające pełnomocnictwa korzystają z usług notariusza, ponieważ daje to pewność, że dokument jest: poprawnie sformułowany, niepodważalny, a pełnomocnik będzie mógł go wielokrotnie użyć.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która ma pełne zdolności do czynności prawnych. Istnieją jednak wyjątki: przepisy kodeksu cywilnego umożliwiają jednak zostanie pełnomocnikiem osobie powyżej 13. roku życia lub osobie, wobec której orzeczono ubezwłasnowolnienie częściowe lub ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego.

W praktyce zawsze jest to osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych. Pełnomocnictwo można również odwołać. Samoistnie wygasa ono w chwili śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Jednak najczęstszą przyczyną wygaśnięcia pełnomocnictwa jest upływ terminu, na jaki zostało udzielone, ustanie stosunku prawnego, z którego wynikało umocowanie, lub ubezwłasnowolnienie całkowite pełnomocnika.

Jeśli potrzebują Państwo porady w pełnomocnictwa notarialnego, zachęcamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia nas w siedzibie kancelarii w CH Madison w Gdańsku.