Umowy spółek – Gdańsk

Nasza Kancelaria Notarialna w Gdańsku sporządza umowy spółek. Spółka jest rodzajem działalności gospodarczej osób fizycznych lub prawnych. Pod nazwą spółki funkcjonują instytucje regulowane prawem cywilnym, handlowym i administracyjnym. Umowy niektórych spółek muszą być zawiane w formie aktu notarialnego.

Które umowy muszą być sporządzone notarialnie?

Umowy spółek, które należy zawrzeć w formie aktu notarialnego to:

  • umowa spółki komandytowej,
  • umowa spółki komandytowej-akcyjnej,
  • umowa spółki akcyjnej,
  • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto zaznaczyć, że umowy te zawarte w formie innej niż akt notarialny są nieważne. Wszystkie dokumenty sporządzone przez notariusza są dokumentami urzędowymi i mają moc prawną.

Umowy spółek sporządzane notarialnie w Gdańsku

Istnieje możliwość dowolnego kształtowania treści umów spółek zawartych przed notariuszem, co daje przedsiębiorstwom większą swobodę przy ustalaniu zasad funkcjonowania spółki. Czynności notarialne podlegają opłatom, które zależą od wartości przedmiotu umowy. Więcej informacji dotyczących umów spółek sporządzonych notarialnie uzyskają Państwo w naszej kancelarii notarialnej w Centrum Biurowym Madison w Gdańsku Głównym przy ul. Gnilnej 2. W przypadku pytań zachęcamy także do kontaktu z nami.

Umowa spółki komandytowej

Zgodnie z art. 102 k.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Komplementariusze to wspólnicy aktywni, którzy prowadzą sprawy spółki oraz ją reprezentują na zewnątrz, za zobowiązania spółki odpowiadają w sposób nieograniczony, całym swoim majątkiem.

Komandytariusze to wspólnicy bierni, którzy nie biorą udziału w prowadzeniu spraw spółki. Odpowiedzialność komandytariuszy ograniczona jest do sumy komandytowej, czyli określonej w umowie kwoty, do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki.

Umowa spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką handlową. Nie ma osobowości prawnej, ma jednak zdolność prawną, czyli może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, oraz ma zdolność sądową. Składa się z co najmniej dwóch wspólników.

Komplementariusze to – analogicznie jak w przypadku spółki komandytowej – wspólnicy aktywni, którzy prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją. Za zobowiązania spółki odpowiadają w sposób nieograniczony, całym swoim majątkiem.

Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki – pełniąc rolę inwestorów. Akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną.

Umowa spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to kapitałowa spółka handlowa posiadającą osobowość prawną. Jej założycielem może być jeden lub większa liczba: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną. Natomiast spółki akcyjnej nie może założyć – jako jej jedyny akcjonariusz – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy uczestniczą w działaniu spółki w wyniku objęcia akcji wyemitowanych przez spółkę.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową i posiada osobowość prawną. Może zostać utworzona w każdym dopuszczalnym prawnie celu przez jednego bądź więcej wspólników. Natomiast nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej założycielami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne – bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.

Taka forma prowadzenia działalności jest odpowiednia dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu.