Kiedy umowa zawarta przed notariuszem jest nieważna?

akt notarialny

Akt notarialny stanowi potwierdzenie czynności prawnej i jest dokumentem urzędowym pełniącym funkcję poświadczenia. Jeśli ujawniona w akcie notarialnym czynność strony umowy została obarczona wadą oświadczenia woli, to dokument może zostać unieważniony. Ponieważ akt jest ściśle powiązany z czynnością prawną i nie może istnieć w oderwaniu od niej, to powództwo o stwierdzenie nieważności czynności jest powództwem o unieważnienie aktu.

Umowę notarialną można także unieważnić w sytuacji, gdy dokument nie spełnia konstytutywnych założeń wskazanych przez prawo. Jeśli forma aktu nie zostanie dochowana, to czynność zawarta w umowie stwierdza się jako nieważną. Przygotowywane przez naszą kancelarię akty notarialne w Gdańsku spełniają zapisy ustawy Prawo o notariacie, która dokładnie definiuje wygląd dokumentu i wskazuje na wszystkie informacje, jakie muszą być w nim zawarte.

Okoliczności pozwalające na unieważnienie aktu notarialnego

Wspomnianymi wcześniej wadami oświadczenia woli są:

  • Brak świadomości lub swobody – choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy i przemijające zaburzenia czynności psychicznych;
  • Istotny błąd – działanie pod wpływem błędu;
  • Podstęp – błąd wywołany przez stronę na drodze podstępu;
  • Groźba – czynność prawna dokonana ze świadomością zagrożenia dla bezpieczeństwa osobistego lub majątkowego;
  • Pozorność oświadczenia woli – oświadczenie złożone dla ukrycia innej czynności prawnej.

Pozew o unieważnienie aktu notarialnego zawierającego czynność obarczoną wadą osoba składająca oświadczenie wnosi do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania. Pozew musi mieć określoną formę i zawierać wszystkie informacje wskazane w ustawie. Możliwe jest także wniesienie o zabezpieczenie roszczenia poprzez wzmiankę w księdze wieczystej.

Wróć do bloga