Akty notarialne

Akty notarialne to dokumenty urzędowe sporządzone przez notariusza potwierdzające dokonanie określonej czynności prawnej. Dokumenty te stanowią zabezpieczenie interesów uczestników obrotu prawnego. Notariusz redaguje dokument zgodnie z koncepcją prawną oraz wolą wyrażoną przez strony. Akt notarialny musi być sporządzony w sposób zrozumiały i przejrzysty. Notariusz jest zobowiązany wyjaśnić ewentualne wątpliwości stronom biorącym udział w czynności prawnej. Oryginał aktu notarialnego znajduje się w kancelarii, natomiast strony otrzymują odpisy, które mają wartość dokumentów oryginalnych. Akt notarialny zostaje sporządzony wówczas gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy wynika to z woli stron.


Kiedy wykorzystuje się akt notarialny?

Forma aktu notarialnego jest konieczna w przypadku:

  • Oświadczenia woli
  • Sprzedaży i przeniesienia własności nieruchomości
  • Oświadczenia darczyńcy o chęci przekazania darowizny
  • Przedłużenia użytkowania wieczystego
  • Umowy rozdzielczości majątkowej
  • Podziału lub zbycia spadku
  • Sporządzania umowy spółek: komandytowej, komandytowo-akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie są opłaty za akt notarialny?

Wysokość maksymalnej stawki opłaty za akt notarialny określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Stawka zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wynagrodzenie powiększane jest o podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe oraz podatek VAT.