Czym różni się akt poświadczenia dziedziczenia od stwierdzenia nabycia spadku przez sąd?

Czym różni się akt poświadczenia dziedziczenia od stwierdzenia nabycia spadku przez sąd?

Nabycie spadku odbywa się na mocy prawa, a spadkobierca nie musi dokonywać żadnych dodatkowych czynności. Dziedziczący będzie musiał jednak przedstawiać przed różnymi organami potwierdzenie prawa do spadku. W obowiązującym ustawodawstwie możliwe jest posługiwanie się sądowym postanowieniem o nabyciu spadku lub poświadczeniem dziedziczenia.

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Przed wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia konieczne jest sporządzenie protokołu dziedziczenia w obecności wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych. Sporządzane przez nas akty poświadczenia dziedziczenia w Gdańsku niezwłocznie rejestrujemy – wówczas akt notarialny ma takie same skutki jak sądowe stwierdzenie spadku. Poświadczenie dziedziczenia nie jest możliwe dla testamentów szczególnych i w sytuacji, gdy spadkobiercą jest Skarb Państwa lub gmina, a także, jeśli spadkodawca jest cudzoziemcem. Akt notarialny nie ma także zastosowania dla spadków otwartych przed 1 lipca 1984 roku i jeśli przed notariuszem nie wstawią się wszystkie osoby lub gdy pomiędzy spadkobiercami nie ma zgodności.

Sądowy akt nabycia spadku

O sądowy akt nabycia spadku może wystąpić nie tylko spadkobierca, ale także każda osoba, która ma w tym interes majątkowy lub osobisty – mogą to być na przykład wierzyciele. Uprawnienie do złożenia wniosku nie ulega przedawnieniu. Wyrok sądowy wpływa bezpośrednio na prawa spadkobierców testamentowych i ustawowych oraz zapisobiorców windykacyjnych, dlatego mogą oni uczestniczyć w każdym etapie toczącego się postępowania. Jeśli spadkodawca sporządził testament, to powinien on zostać złożony w sądzie, gdzie zostaje otwarty i ogłoszony. Sąd bada wówczas ważność testamentu i wydaje postanowienie nabycia spadku.

Wróć do bloga