Czy intercyzę trzeba zawierać przed notariuszem?

intercyza

Intercyza to rodzaj małżeńskiej umowy majątkowej, na podstawie której wprowadzany jest ustrój rozdzielności majątkowej. Zawiera się ją najczęściej przed ślubem, aby każde z późniejszych współmałżonków posiadało swój majątek osobisty, którym może dowolnie rozporządzać.

Zasady zawarcia intercyzy

Intercyza zawarta przed ślubem zapobiega powstaniu wspólności majątkowej, jaka by się pojawiła po zawarciu małżeństwa. Intercyza może zostać ustanowiona również po ślubie. Wtedy przyjmuje ona postać rozdzielności majątkowej, chociaż w powszechnym społecznym rozumieniu oba terminy (intercyza i rozdzielność majątkowa) są uznawane za synonimy. Zawarcie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa doprowadza do ustania wspólności majątkowej z dniem zawarcia umowy majątkowej.

Jakie są wymogi zawarcia intercyzy?

  1. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego, więc obowiązkowo musi być zawarta przed notariuszem.
  2. Obie strony umowy muszą wyrazić zgodę na sporządzenie i zawarcie intercyzy.
  3. Obie strony muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a więc nie mogą być ubezwłasnowolnione.
  4. Każda ze stron musi być obecna przy sporządzaniu intercyzy, nie może dojść do sytuacji, gdy tylko jeden współmałżonek pojawi się u notariusza.
  5. Jeśli intercyza jest sporządzana w trakcie trwania małżeństwa, konieczne jest okazanie notariuszowi skróconego aktu małżeństwa.
  6. W przypadku, gdy umowa majątkowa jest zawierana przed małżeństwem, a do ślubu nie dojdzie, to umowa staje się automatycznie nieważna.

Akt notarialny zawierający intercyzę nie powstanie, jeśli którykolwiek z warunków nie zostanie dotrzymany. Majątkowa umowa małżeńska spisana bez udziału notariusza również jest nieważna i nie ma mocy prawnej, co powoduje, że w świetle prawa nadal jest ustanowiona wspólność majątkowa.

Wróć do bloga