Znaczenie protestu wekslowego

Znaczenie protestu wekslowego

Weksel oraz protest wekslowy nie są zbyt często stosowanymi terminami. Wekslem nazywa się papiery wartościowe, których forma określana jest w Polsce przez prawo wekslowe. Zgodnie z nim wyróżnić można dwa rodzaje weksli:

  • Weksel trasowy,
  • Weksel własny.

Weksel trasowy, znany również pod nazwą przekazanego lub ciągnionego, jest papierem wartościowym, który zawiera skierowanie przez wystawcę do trasata, który otrzymuje bezwarunkowe polecenie wypłacenia remitentowi konkretnej kwoty. Ten rodzaj weksla staje się pełnowartościowy w chwili, kiedy zostanie podpisany przez trasata – jest to równoznaczne z akceptacją weksla. Odpowiedzialność za weksel ponosi osoba na nim podpisana. Weksel własny nazywa się potocznie wekslem prostym lub suchym. Jest to papier wartościowy, zobowiązujący osobę wystawiającą – trasanta – do wypłaty określonej w wekslu kwoty w określonym miejscu, konkretnej osobie.

Na czym polega protest wekslowy i jakie ma znaczenie?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy trasant lub trasat odmawiają wypełnienia zobowiązania, które zostało określone przy pomocy weksla. Możliwa jest również sytuacja, w której trasat całkowicie odmawia przyjęcia weksla i podpisania go. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie protestu wekslowego. Protest wekslowy jest aktem publicznym, który zgodnie z artykułem 85 prawa wekslowego zostaje sporządzony przez notariusza. Może zostać stworzony na osobnej karcie połączonej z wekslem lub na jego odwrocie.

W proteście wekslowym powinny zostać zawarte takie informacje jak:

  • Oznaczenie dnia oraz miejsca, w którym wezwano lub podjęto próbę wezwania do spłaty weksla,
  • Nazwisko osoby, wobec której dokonuje się protestu oraz osoby, wobec której protest jest dokonywany,
  • Informacja, że osoba, wobec której skierowany jest protest wekslowy, nie dopełniła swoich obowiązków wobec remitenta bądź, że w dniu dokonania wezwania do zapłaty nie była obecna pod wskazanym adresem,
  • Określenie ilości przedstawionych egzemplarzy weksla,
  • Numer protestu, podpis notariusza sporządzającego protest oraz pieczęć urzędowa.

W sytuacji, kiedy trasant bądź trasat, którego dotyczy protest wekslowy wyrazi wolę zapłacenia kwoty określonej w wekslu, notariusz ma obowiązek przyjąć zapłatę i wystawić stosowne pokwitowanie. Warto wspomnieć, że aktualnie protesty wekslowe nie są częstym procederem, głównie ze względu na fakt wprowadzenia klauzuli „bez protestu”.

Wróć do bloga