Kancelaria Notarialna w Gdańsku

Notariusz Paulina Łukasiewicz

>

O kancelarii

Kancelaria Notarialna Pauliny Łukasiewicz w Gdańsku świadczy usługi związane z dokonywaniem czynności notarialnych. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony powinny lub chcą nadać formę notarialną. Kancelaria Notarialna mieści się na pierwszym piętrze budynku CH Madison w Gdańsku. Czynności notarialne świadczymy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w piątek w godzinach od 09:00 do 16:00. Istnieje możliwość umówienia się w innych dniach i godzinach. Notariusz Paulina Łukasiewicz gwarantuje bezpieczeństwo oraz skuteczność dokonywanych czynności notarialnych. Dbamy o należyte zabezpieczenie praw oraz interesów naszych Klientów.

Czynności notarialne

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza określa art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz sporządza akt notarialny, wówczas gdy wymaga tego przepis prawa lub jeśli taka jest wola stron. Sporządzamy poświadczenia i protokoły, a także wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim. W przypadku czynności w języku obcym konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Notariusz zobowiązany jest do udzielenia stronom wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych oraz do zachowania tajemnicy okoliczności sprawy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Sporządza poświadczenia

Doręcza oświadczenia

Spisuje protokoły

Sporządza protesty weksli i czeków

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych*

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisówOpłaty notarialne

Opłata notarialna, zwana równie taksą notarialną co do zasady uzależniona jest od wartości przedmiotu umowy (wartości darowanej bądź sprzedawanej nieruchomości, wysokości zabezpieczenia hipoteką itp). Wysokość taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie to powiększane jest o należny podatek VAT.

Notariusz obowiązany jest także pobrać wymagane prawem podatki (od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe, które przekazywane są na rachunki bankowe odpowiednich instytucji.

Wymagane dokumenty

Poniższy wykaz przedstawia podstawowe dokumenty, niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego, zaś gdyby dla załatwienia sprawy istniały inne jeszcze, szczegółowe uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania. 

Do każdej czynności wymagane jest przedstawienie dokumentu tożsamości (ważny, nieuszkodzony dowód osobisty lub paszport), a w przypadku osób prawnych nr KRS, umowa / statut określająca kompetencje organów, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie danej czynności. 

Dokumenty dotyczące nieruchomości gruntowej – działki

Dokumenty dotyczące lokali

Dokumenty dotyczące aktu poświadczenia dziedziczenia

Pełnomocnictwo

Testament

Umowa majątkowa małżeńska np. intercyza

Spółki