Dlaczego warto zawierać umowy przedwstępne u notariuszy?

W umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy w przyszłości. W dokumencie tym powinny znaleźć się postanowienia ostatecznej umowy. Najczęściej zawiera się ją w momencie, gdy szczegóły zostały ustalone, ale z różnych względów strony nie są w stanie podpisać umowy przyrzeczonej od razu. Choć według prawa nie ma obowiązku sygnować dokumentu przed notariuszem, w praktyce jednak takie rozwiązanie jest korzystniejsze i lepiej zabezpiecza interesy stron. 

W jakich sytuacjach warto zawrzeć umowę przedwstępną?

 Najczęściej umowę przedwstępną podpisuje się w przypadku zakupu nieruchomości. W takim wypadku zawiera ona zobowiązanie właściciela do sprzedaży posiadłości za określoną cenę, jak również zobowiązanie zainteresowanej osoby do jej zakupu. Podpisując taką umowę, każda ze stron zabezpiecza się przed nieuczciwością drugiej na wypadek, gdyby pojawiła się próba uchylenia od obowiązku sfinalizowania kontraktu. 

Czym różni się zwykła pisemna umowa przedwstępna od notarialnej?

 Według prawa nie jest konieczne zawieranie umowy przedwstępnej przed notariuszem, w praktyce jednak jest to rozwiązaniem korzystniejszym dla każdej ze stron. W przypadku zwykłej umowy pisemnej, nawet jeśli zostanie sporządzona przez prawnika, nie ma możliwości sądowego domagania się wywiązania z umowy w momencie uchylenia się przez którąś ze stron od obowiązku. Jedyne, co można w tej sytuacji zrobić, to wystąpienie z roszczeniem o wypłatę odszkodowania.

Inaczej jest w przypadku umowy zawartej notarialnie. Na mocy aktu notarialnego kupujący może zażądać umieszczenia wpisu roszczenia w księdze wieczystej przedmiotowej nieruchomości. To zabezpiecza niejako stronę przed tym, że właściciel sprzeda nieruchomość komuś innemu, co nie jest możliwe w przypadku zawarcia zwykłej pisemnej umowy.

Ponadto, w przypadku niedotrzymania warunków przez którąś ze stron, mogą one dochodzić swoich praw przed sądem i domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej lub wypłaty odszkodowania.

Wróć do bloga