Taksa notarialna. Co to takiego?

Taksa notarialna. Co to takiego?

Akt notarialny jest to urzędowy dokument sporządzany, gdy wymagają tego przepisy, czy też w przypadku, kiedy jest taka wola stron. Kancelaria Notarialna Paulina Łukasiewicz sporządzi każdą umowę, w formie aktu notarialnego. Niektóre dokumenty bezwzględnie wymagają nadania im formy aktu prawnego, w sytuacjach jak np.: zakup/sprzedaż nieruchomości, spadek i darowizna, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, ustanowienie użytkowania wieczystego, zbycie własnościowe prawa do lokalu, umowa spółki, ustanowienie odrębnej własności lokalu, najem okazjonalny. Bez sporządzenia aktu notarialnego umowy są nieważne. Dokument stosowany jest także w sytuacjach, kiedy prawo tego nie wymaga, jak np. umowa przedwstępna. Notariusz zajmuje się również sporządzaniem: intercyz i protestów weksli; odpisów, wypisów i wyciągów dokumentów; projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów, także przechowaniem dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych; doręczaniem oświadczeń oraz dokonywaniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów. Zakres czynności notarialnych oraz wysokość opłat notarialnych reguluje Ustawa Prawo o Notariacie.

Czy akt notarialny można unieważnić?

Akt notarialny można unieważnić po stwierdzeniu wad oświadczenia woli. Nieważność ma miejsce, w sytuacji braku swobód lub świadomości, czyli w przypadku podstępu, błędu czy groźby. W Kodeksie cywilnym są opisane wady oświadczenia. Jeśli chodzi o nieświadomość, to mowa tu o chorobie psychiczne i niedorozwoju oraz starczej demencji. W sytuacji złożenia oświadczenia woli występuje, kiedy pod jedną czynnością kryje się inna, w celu uniknięcia podatku. Druga strona musi mieć świadomość, że wiedzieć, że zostało złożone pozornie, składane za jej zgodą. Inny nieważność zachodzi, w przypadku istotnego błędu: nieprawdziwe wyobrażenie o rzeczywistości, brak porozumienia i błąd co do pobudek, złożenie oświadczenia woli, wiedząc o błędzie. Podstępem jest uchylenie się od skutków prawnych lub złożenie oświadczenia pod wpływem groźby. Akt notarialny sporządza notariusz, który specjalizuje się w sprawach nieruchomości. Przy jakiejkolwiek wykrytej nieprawidłowości, traci swoją ważność. Stosowany jest również w biznesie przy podpisywaniu kontraktów, zawieraniu transakcji, sprzedaży firm. Zdarzają się różne sytuacje, w których jedna ze stron używa podstępu, w wyniku którego sprzedający/kupujący mógłby ponieść ogromne straty finansowe.

Co to jest taksa notarialna?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Za wykonywane usługi pobiera wynagrodzenie, nazywane taksą notarialną. Niezależnie z której kancelarii notarialnej korzystamy, opłaty są takie same. Zależą jednak od rodzaju wykonywanej czynności. Ceny usług notariuszy określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W cenniku opłat możemy sprawdzić koszty, jakie poniesiemy za wykonanie czynności przez Notariusza. Ceny możemy negocjować, ale z każdą Kancelarią Notarialną indywidualnie, ponieważ w wykazie są podane najwyższe stawki. Taksa notarialna jest uzależniona od wartości przedmiotu. Może wynieść 100 zł lub kilka tysięcy. Doliczany jest również podatek VAT. Kancelaria Notarialna oblicza wysokość taksy przy zakupie domu, mieszkania lub innego obiektu, na podstawie wartości przedmiotu czynności notarialne.

Wróć do bloga