Jak wygląda spisanie testamentu w kancelarii notarialnej?

Testament pozwala na swobodne rozporządzenie swoim majątkiem. Dzięki niemu można dowolnie rozdysponować posiadane dobra, decydując o tym, komu przypadną określone rzeczy lub nieruchomości, a kto zostanie pominięty przy podziale masy spadkowej. Są możliwe różne formy przygotowania testamentu. Można go napisać własnoręcznie lub skorzystać z możliwości spisania testamentu u notariusza. Sprawdźmy, z czym wiąże się skorzystanie z usług kancelarii notarialnej i jak przebiega ten proces.

 

Sporządzenie testamentu u notariusza

Spisanie testamentu w kancelarii notarialnej daje pewność, że wszystkie formalności zostaną wykonane należycie, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów. Testament sporządzony u notariusza wiąże się więc z wyeliminowaniem ryzyka jego unieważnienia z powodu braków formalnych. Trzeba też pamiętać, że notariusz pomaga w prawidłowym sformułowaniu naszej woli, w związku z czym zwiększa się prawdopodobieństwo, że wszystkie nasze dyspozycje zawarte w testamencie będą mogły być wykonane zgodnie z naszą wolą.

Sporządzenie testamentu notarialnego to również gwarancja, że dokument nie zostanie przez kogoś ukryty. Jest tak, ponieważ przepisy dają możliwość wpisania informacji o testamencie do prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną Notarialnego Rejestru Testamentów.

 

Procedura spisywania testamentu

W przypadku, gdy chcemy napisać testament notarialny, musimy stawić się osobiście w wybranej przez nas kancelarii notarialnej. W uzasadnionych przypadkach, gdy jesteśmy w szpitalu lub nasz stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do kancelarii notariusz może po uzgodnieniu przyjechać do nas. Będzie się to jednak wiązało z dodatkowymi kosztami.

Notariusz przed przystąpieniem do wykonywania czynności ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osoby, która chce sporządzić akt notarialny, w tym przypadku testament. Musi także upewnić się, że osoba ta jest świadoma wagi czynności, którą chce wykonać i konsekwencji, jakie to rodzi. Jest to bardzo istotne, ponieważ osoba spisująca testament musi być zdolna do podjęcia własnej, świadomej decyzji i jasnego wyrażenia swojej woli.

 

Po wykonaniu czynności związanych ze sporządzaniem dokumentu według wskazówek testatora notariusz ma obowiązek odczytania dokumentu oraz sprawdzenia, czy osoba ta dobrze rozumie jego treść. Ostatnim etapem jest podpisanie testamentu oraz na życzenie testatora wprowadzenie  informacji o jego powstaniu do Rejestru.

Za sporządzenie testamentu notariusz pobiera opłatę w wysokości ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W przypadku wykonania dodatkowych czynności jest ona powiększona o przewidzianą za nie w taksie kwotę

Wróć do bloga